SELGES NYE – SOFTSHELL SIDECHAIR FRA VITRA, 4 stk – 30 %